fpzip.pl


Idź do treści

Dzialalnosc statutowa

Działalność statutowa obejmuje:

 • Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wśród pracodawców oraz wspieranie działań związanych z ich samozatrudnieniem


 • Promowanie działalności przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w celu wskazania dobrych praktyk


 • Promowanie działań gospodarczych, które przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych i międzyregionalnych, przeciwdziałają skutkom bezrobocia oraz związanych z podnoszeniem konkurencyjności sektora MSP oraz ograniczaniem bezrobocia


 • Działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, głównie w dostępie do zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej


 • Wspomaganie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych


 • Prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.


Działalność realizowana jest poprzez:


 • organizowanie konferencji, odczytów, seminariów, sympozjów, wykładów, warsztatów, kampanii promocyjno–informacyjnych i public relations oraz indywidualnych konsultacji (w zakresie promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy);


 • prowadzenie wykładów, warsztatów oraz indywidualnych konsultacji (w zakresie wspierania działań związanych z samozatrudnieniem osób niepełnosprawnych);


 • organizowanie indywidualnych warsztatów psychologicznych (w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych);


 • wspópracę z mediami w celu organizowania wspólnych kampanii informacyjnych w prasie, radiu i telewizji (w zakresie promocji zatrudniania, w szczególności osób niepełnosprawnych);


 • działania promocyjno–informacyjne i public relations (w zakresie wspierania działań gospodarczych, które przyczynią się do rozwoju społeczności lokalnych i międzyregionalnych);


 • działalność doradczo–informacyjną w dziedzinie zarządzania i marketingu, zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (w zakresie wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości);


 • udzielanie informacji o programach krajowych i regionalnych dla przedsiębiorców, finansowanych przez Unię Europejską i inne zagraniczne fundusze, w tym poprzez indywidualne konsultacje oraz stworzenie strony internetowej (w zakresie udzielania przedsiębiorcom informacji o możliwościach skorzystania z pomocowych programów krajowych i regionalnych, finansowanych przez Unię Europejską, a także z innych zagranicznych funduszy);


 • stworzenie forum dyskusji na istotne tematy społeczne i gospodarcze, publikowanie ekspertyz, opracowań i stanowisk Fundacji, przygotowanych samodzielnie lub we współpracy z ekspertami zewnętrznymi;


 • działalność wydawniczą i szkoleniową mającą na celu upowszechnianie wiedzy w dziedzinach, którymi zajmuje się Fundacja;


 • organizowanie pomocy finansowej w szczególności poprzez zapomogi i stypendia dla osób i rodzin osób chorych na choroby nowotworowe;


 • propagowanie opracowań naukowych dotyczących chorób nowotworowych w szczególności poprzez wsparcie finansowe badań i pracowników naukowych pracujących nad zapobieganiem i leczeniem chorób nowotworowych;


 • finansowanie lub współfinansowanie chorym na choroby nowotworowe zakupu leków oraz zabiegów niezbędnych przy leczeniu chorób nowotworowych;


 • organizowanie pomocy materialnej dla osób w wieku szkolnym oraz studentów, którym choroba lub choroby nowotworowe uniemożliwiają normalną naukę lub zdobycie zawodu;


 • udzielanie pomocy materialnej chorym na choroby nowotworowe i ich rodzinom poprzez finansowanie lub dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, w szczególności wózków inwalidzkich, umożliwiającego rehabilitację i prowadzenie życia codziennego.


Strona główna | Dzialalnosc statutowa | Usługi | Partnerzy | Praca | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego